D I S P O Z I Ţ I E nr.82 din 06 iunie 2023 Cu privire la rectificarea bugetului

Bugetul comunei Dispoziţiile primarului

În legătură cu necesitatea apărută, în baza Hotărârii nr.777 din 09-11-2022 privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, primarul com.Chetrosu,

D I S P U N E:

 Se majorează alocaţiile bugetare la partea de Venituri pentru anul 2023 în sumă de 150000lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)S3S4(100)Org1 (1027),Org.2(02836):

-144223 Donaţii voluntare pentru cheltueli capitale din surse externe pentru susşinerea bugetului local de nivelul I- 50000lei

-144213 Donaţii voluntare pentru cheltueli capitale din surse interne pentru susținerea bugetului local de nivelul I- 100000lei

  1. Se majoreaza alocaţiile bugetare la patrea de Cheltueli pentru anul 2023 în sumă de 150000 lei la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0921)P1P2(8804)P3(00481): Învăţămintul gimnazial

-311120  Reparatie capitale a clădirilor                                                –  150000lei

  1. Se micşorază alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de 24000 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21) Org2(05573),F3(0820)P1P2(8502)P3(00234 )-Camin cultural Todireşti

-222500 Servicii reparaţii curente                                                                    -12000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0813)P1P2(8603)P3(00239)-  Tineret

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                                       -12000lei

  1. A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de 24000lei ,   la următoarea linie bugetară:

   S1S2(21) Org2(05573),F3(0820)P1P2(8502)P3(00234 )-Camin cultural Todireşti

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                                    – 12000lei

S1S2(21) Org2(05572),F3(0820)P1P2(8502)P3(00234 )-Camin cultural  Chetrosu

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                                       -12000lei

  1. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziții dna Larisa Brailean, contabil-șef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget. Dispoziția dată, va fi pusă în discuție ulterior la următoarea ședință a Consiliului comunal Chetrosu.
  2.  Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCH