D I S P O Z I Ţ I E  nr.10   din 13 februarie 2023                         Cu privire la acordarea concediului  ordinar

Dispoziţiile primarului

În temeiul  art.112-122 al Codului Muncii al Republicii Moldova, având în vedere cererea depusă de x, x al grădiniţei de copii „Prichindel” din s. Chetrosu şi acordul dnei x, x în instituţia respectivă,  conform art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se acordă 11 zile concediu ordinar pentru perioada  lucrată a.2021-2022 x, x grădiniţa de copii „Prichindel” din s. Chetrosu, începând cu 13.02.2023 pînă la data de 23.02.2023 inclusiv.
  2. Pentru perioada concediului x responsabil de activitatea grădiniţei „Prichindel” din s.Chetrosu se numeşte x, x.
  3. Prevederile prezentei dispoziţii, vor fi aduse la cunoştinţa persoanei vizate în termen legal.
  4. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar 

al comunei Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI