D I S P O Z I Ţ I E nr.86 din 09 iunie 2022 Cu privire la acordarea concediului de odihnă

Conform cererii depuse de către dna X, X în cadrul Primăriei com.Chetrosu, de a i se acorda concediul de odihnă pentru perioada lucrată a anului 2021, în baza contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, art.43 alin.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, având în vedere art.29 […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.84 din 08 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  dna X, X, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2022-2023, în temeiul  contractului individual de muncă, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436/2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.83 din 08 iunie 2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică

În scopul elaborării Planului Strategic de dezvoltare a localității conform art.29 (2) și 32 (1) al Legii Republicii Moldova  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală pentru implimentarea proiectului realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului Comunitatea Mea, implementat de IREX cu asistența experților Institutului de Dezvoltare Urbană, primarul […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.82 din 06 iunie 2023 Cu privire la rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în baza Hotărârii nr.777 din 09-11-2022 privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legii nr.436-XVI din […]

Mai mult..

D I S P O Z I Ţ I E nr.81 din 06 mai 2023 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru achiziţii publice

În temeiul Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  art.29 alin (1), lit.(c), Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice art.14,  primarul com.Chetrosu, D I S P U N E:  1.Se instituie Grupul de lucru în cadrul autorităţii contractante Primăria com.Chetrosu în scopul realizării procedurilor de achiziţii publice pentru anul bugetar 2023, în următoarea […]

Mai mult..