Cu privire la  instituirea comisiei de inventariere la  instituţiile  subordonate primăriei

Dispoziţiile primarului

                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.135

                                               din 25 noiembrie  2019

 Cu privire la  instituirea comisiei de inventariere

la  instituţiile  subordonate primăriei

În scopul efectuării înventarierii în instituţiile subordonate primăriei, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat  prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 al Ministerului Finanţelor, Regulamentul  privind  inventarierea,  aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012, în  baza prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în conformitate cu  lit. g) art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de inventariere la  instituţiile  subordonate primăriei   în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:           -Leonid Zalevschi – primar

Membrii comisiei:                   -Larisa Brailean            – contabil şef

-Conducătorul instituţiei la care se efectuează inventarierea.

2.Dispoziţia se  aduce la cunoştinţa conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI