D I S P O Z I Ţ I E nr.7  din 03 februarie 2023   Cu  privire la angajarea în cîmpul muncii  prin contract individual de muncă

Dispoziţiile primarului

În temeiul cererii depuse, conform Contractului individual de muncă pe durată nedeterminată nr.1 din 03.02.2023, conform prevederilor art. 267, art.274 al Codului Muncii al  RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se angajează x, în funcţie de îngrijitor de încăperi la Biblioteca Publică Teritorială Chetrosu 0,25 unitate, începînd cu data de 03 februarie 2023.

  1. Se stabileşte x, îngrijitor de încăperi la Biblioteca Publică Teritorială Todireşti:

– treapta de salarizare „I”

– clasa de salarizare  „1”

– coeficientul de salarizare „1,00”

– valoarea de referinţă „2000”.

  1. Salariatul va presta muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.
  2. 4. Prevederile prezentei dispoziții se aduc la cunoștința titularului funcției, contra semnătură.

5.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                                    Leonid  ZALEVSCHI