D I S P O Z I Ţ I E nr.8   din 09 februarie 2023                         Cu privire la  graficul de acordare a concediilor anuale pentru anul 2023

Dispoziţiile primarului

În temeiul   art.116  al  CM a Republicii Moldova,  în baza prevederilor art.29 aln.(1) lit.c)  al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 Se aprobă graficul concediilor anuale pentru angajaţii primăriei com.Chetrosu pentru anul 2023, după cum urmează:

– x       – luna  august

– x       – luna aprilie

– x       – luna iunie

– x       – luna septembrie

– x       – luna aprilie

– x       – luna august

– x       – luna iulie

– x       – luna august

– x       – luna martie

– x       – luna iulie

– x       – luna iulie

– x       – luna iulie

– x       – luna iunie

– x       – luna iulie

– x       – luna iulie

– x       – luna august

– x       – luna august

– x       – luna iunie

– x       – luna iulie

  1. La solicitarea salariaţilor concediile pot fi divizate în două părţi, fără modificarea graficului aprobat.
  2. Prezenta dispoziţie intră în vigoare de data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
  3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar 

al comunei Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI