D I S P O Z I Ţ I E nr.44 din 04 aprilie 2023 Cu privire la rectificarea bugetului

Bugetul comunei Dispoziţiile primarului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

 1. Se micşorază alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de 5000 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):Grădiniţa Chetrosu

-212100  Contributii de asigurari sociale de stat obligator   -5000 lei

  1. A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2023 în sumă de 5000 lei, la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):Grădiniţa Chetrosu

-273500 Indemn pt incapacitatea temp de munca   -5000 lei

  1. 3. Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar 

al comunei Chetrosu                                                    Leonid ZALEVSCHI