Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.03

                                           din  31 ianuarie 2020        

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx la primăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar şi acordul xxx, conform contractului individual de muncă nr.42 din 01.02.2019, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019 xxx, xxx la primăria  com.Chetrosu, începând cu 01 februarie 2020, pentru perioada de 28 de zile, pînă la 28 februarie 2020, inclusiv.

2.Pentru perioada concediului xxx responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu se numeşte  xxx.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI