Cu privire la  rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

                                                                                   D E C I Z I E  nr.        8/2                                         

                                                                                        din 01 octombrie 2019

Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere demersul managerului ÎMGC Chetrosu Iurie Doloşcan şi avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                     

D E C I D E:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 50000 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenanjarea teritoriului

-337110 Procurarea materialelor de constructie                                                              -50000  lei.

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  50000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenajarea teritoriului

-251200 Subsidii acordate întreprinderilor de stat şi municipale financiare                   -50000  lei.

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui Iurie Doloşcan, primar interimar.

 

 Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Dmitrii Buruc

                          

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc