Cu privire la exercitarea temporară a atribuţiilor primarului în perioada suspendării din funcţie pe durata campaniei electorale

Deciziile consiliului local

                                                                             D E C I Z I E  nr.        7/7                                

                                                                                   din 30 august 2019

  Cu privire la exercitarea temporară a atribuţiilor

primarului în perioada suspendării din funcţie

pe durata campaniei electorale

 Urmare a intenţiei primarului L.Zalevschi de a candida la funcţia de primar al com.Chetrosu la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, în conformitate cu art.13 alin.(3) al Codului Electoral,  avînd în vedere  prevederile art.34, art.14  alin.(3)  al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire  la administraţia publică locală şi avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se împuterniceşte d. Doloşcan Iurie, manager al ÎM „Gospodăria Comunală Chetrosu”, să exercite temporar atribuţiile primarului în perioada suspendării activităţii primarului com.Chetrosu  Leonid Zalevschi pe durata campaniei electorale.

2.Prezenta decizie este valabilă din momentul depunerii declaraţiei despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţie a primarului Leonid Zalevschi şi pînă la validarea mandatului   primarului com.Chetrosu, r-l Anenii Noi ales la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc