Cu privire la modificarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului cu nr.cad.1046102027 

Deciziile consiliului local

                                                                 D E C I Z I E  nr.6/2                               

                                                                din 17 august 2019

 Cu privire la modificarea categoriei de destinație

 și a modului de folosință a terenului cu nr.cad.1046102027 

 Examinînd demersul cet. Gusarenco Elena privitor la schimbarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului proprietate privată cu nr. cad.1046102027; avînd în vedere actele prezentate, inclusiv Ordinul de încasare a numerarului nr.NMN3-6100 din 29.07.2019, care confirmă compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de destinaţie agricolă, având  în vedere avizul comisiei de specialitate; conform Regulamentului cu privire la modul  de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016; în temeiul Anexei nr. 5 al Instrucții  nr. 112 din 22.06.2005 cu privire la înregistrarea bunurilor  imobile și a drepturilor asupra lor; în conformitate cu art. 71 și 99 din Codul Funciar al RM   nr. 828-XII din 25.12.1991; art. 14(2) al legii nr. 1308  -XIII din 25.07.1997  privind prețul  normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului; art. 13 al Legii nr. 835  -XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; în temeiul art. 14 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 436 din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                D E C I D E:

1.Se modifică categoria de destinație a terenului agricol cu suprafața de 0,0985 ha, număr cadastral 1046102027, proprietate privată a cet. Gusarenco Elena, amplasat în extravilanul  satului Todireşti, cu trecerea în categoria terenurilor  destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.

2.Se modifică modul de folosință a terenului  ”grădini”  cu suprafața de 0,0985 ha, număr cadastral 1046102027, proprietate privată a cet. Gusarenco Elena, amplasat în extravilanul  satului Todireşti cu trecerea în modul de folosință ”pentru construcții”.

3.Cet. Gusarenco Elena va aduce în concordanță documentele la SCT Anenii Noi.

4.Controlul executării prevederilor prezentei  decizii se pune în seama dl.L.Zalevschi, primarul com. Chetrosu.

5.Prezenta decizie se comunică în termen legal:

-Cet. Gusarenco Elena;

-se aduce la cunoștință publică prin  publicare în RSAL.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________ Arcadie Baciu

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                     ________________ Elena Diacioc