Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

Deciziile consiliului local

                                                                                 D E C I Z I E  nr.        8/3                                         

                                                                                 din 01 octombrie 2019

Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere demersul managerului ÎMGC Chetrosu Iurie Doloşcan şi avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                                                         D E C I D E:

 1.Se alocă Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” mijloace financiare  în sumă de 50 mii lei p/u  servicii de reparare şi piese necesare la repararea mijlocului de transport: marca-Mercedes; model-312D; anul producerii-1996; culoare-alb; tip vehicul-autocar; nr.de înregistrare ANTC777.

2.Responsabil pentru îndeplinirea deciziei se numeşte contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean, care va efectua calculele  respective.

  1. 3. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de primarul interimar Iurie Doloşcan.

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Dmitrii Buruc

                                  

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc