Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                                               D E C I Z I E  nr.        3/4                                         

                                                                                   din 20 iunie 2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

  activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii

  Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

 În temeiul art.6 alin.(1) pct.d), art.7 alin.(2) pct.a), pct.c), art.8 al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se aprobă Regulamentul privind  activitatea Consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu”  (se anexează).

2.Se pune în seama secretarului consiliului local E.Diacioc aducerea Regulamentului la cunoştinţa angajaţilor ÎM “GC Chetrosu” în termen de 30 zile de la data aprobării

3.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

 

 

Anexa

la Decizia nr.3/3 din 20.06.2019

REGULAMENT

privind activitatea Consiliului de administraţie

a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu”

 1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza statutului Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu” (în continuare – Întreprindere).

 1. Regulamentul determină competenţa, modul de desemnare şi activitate a Consiliului de administraţie al întreprinderii municipale (în continuare – Consiliul de administraţie).
 2. Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare al Întreprinderii, care reprezintă interesele fondatorului şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Statutul Întreprinderii şi prevederile prezentului Regulament.
 3. Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de Fondator în număr de 5 (cinci) persoane. În componenţa Consiliului de administraţie pot intra reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. De asemenea, în componenţa Consiliului de administraţie pot intra specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept.
 4. Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator pe un termen/mandat de 2 (doi) ani. Desemnarea consiliului are loc doar o dată pe termenul mandatului respectiv, iar înlocuirea unui membru al consiliului, suplinirea locului vacant va constitui completare şi membrul Consiliului de administraţie care înlocuieşte/suplineşte poziţia de membru vacant, va fi desemnat pentru perioada rămasă pînă la expirarea mandatului întregului consiliu.
 5. Preşedintele Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator, sau dacă nu a fost nominalizat la data desemnării componenţei depline a Consiliului de administraţie, la propunerea membrilor Consiliului de administraţie, din numărul membrilor acestuia. Membrii Consiliul de administraţie propuşi din partea colectivului de muncă sînt aleşi la adunarea generală a colectivului de muncă.
 6. Membrii Consiliului de administraţie, pot alege un vice-preşedinte al consiliului de administraţie din rîndurile membrilor Consiliului care va exercita atribuţiile preşedintelui de administraţie în lipsa acestuia.
 7. Membru al Consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. Membru al Comisiei nu poate fi :
 8. a) conducătorul autorităţii publice centrale, membrii autorității deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei;
  b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
  c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii de stat/municipale;
  d) membrul comisiei de cenzori;
  e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
 9. Membrii Consiliului de administraţie, conform legislaţiei, răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile cauzate în rezultatul îndeplinirii hotărîrilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, Statutul întreprinderii şi Regulamentul Consiliului de administraţie. Membrul Consiliului de administraţie care a votat împotriva unei astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţa respectivă şi care în termen de 7 (şapte) zile din momentul în care a aflat despre o astfel de decizie a înmînat preşedintelui Consiliului de administraţie protestul scris, faţă de decizia respectivă.
 10. Membrul Consiliului de administraţie poate fi scutit de reparaţia prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii, indicaţilor în scris ale autorităţii pe care o  reprezintă sau a acţionat în limetele unui risc normal de producţie sau gestiune.
 11. Consiliul de administraţie:
 12. aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii;
 13. ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;
 14. soluţionează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea ei din ele;
 15. aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor;
 16. prezintă fondatorului raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare;
 17. adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator;
 18. prezintă fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului Întreprinderii, reorganizarea şi lichidarea Întreprinderii;
 19. propune fondatorului candidatura administratorului Întreprinderii;
 20. aprobă darile de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activităţii Întreprinderii;
 21. aprobă, la propunerea administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii;
 22. informează Fondatorul cu privire la repartizarea profitului net anual al Întreprinderii,
 23. decide cu privire la oportunitatea efectuării auditului Întreprinderii;
 24. examinează şi informează Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social.
 25. Conform statutului întreprinderii, Consiliului de administraţie poate avea şi alte atribuţii, care nu vin în contradicţie cu legislaţia.
 26. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua şedinţei. Şedinţele Consiliului de administraţie, în egală măsură pot fi convocate de către Administratorul Întreprinderii, conform aceleeaşi proceduri descrise în prezentul articol.
 27. Şedinţa Consiliului de administraţie se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă dacă statutul nu prevede cote mai mari de voturi. Şedinţa Consiliului de administraţie se consemnează în proces-verbal.
 28. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie se întocmeşte în termen de 10 zile de la data ţinerii şedinţei, în două exemplare, semnat de preşedinte şi secretarul Consiliului de Administraţie.
 29. Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea operativă desfăşurată de administrator, conform contractului.
 30. Funcţiile secretarului Consiliului de administraţie sunt exercitate la decizia Consiliului de către unul din membrii Consiluilui.
 31. La şedinţele Consiliului de administraţiei poate fi invitat administratorul Întreprinderii, precum şi alte persoane, dar ele nu dispun de drept de vot.
 32. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de către consiliul comunal Chetrosu.

 

Secretar                                                      E.Diacioc