Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

                                                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.70

                                                                              din  15 iulie 2019  

Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  cererii depuse de  dna Hadjiu Natalia, specialist în problemele perceperii fiscale la primăria com.Chetrosu, privitor la acordarea  concediului neplătit, în temeiul art.120 al  Codului Muncii  a RM,   art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă  concediul neplătit cu durata de 4 zile calendaristice specialistului Hadjiu Natalia începînd cu data de 16 iulie 2019.

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI