Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.61

      din 31 iulie 2020

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxxla primăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar, conform contractului individual de muncă nr.47din 02.12.2019, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2019-2020 xxx, xxx la primăria  com.Chetrosu, începând cu 06 august 2020, pentru perioada de 28 de zile, pînă la 04 septembrie 2020, inclusiv.

2. Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI