Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la denumirea unor străzi din comuna Chetrosu, r. Anenii Noi”

Consultări publice Uncategorized

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența la procesul decizional, Legii nr.982- XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărârii Guvernului 967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, pct. 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, art.30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport , Legea privind Administraţia Publică Locală nr.436 –XVI din 28.12.2006 art.14 (2) lit.z1, art.20 (1),(3)(5) avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1. Se dispune consultărilor publice proiectul de decizie Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la denumirea unor străzi din comuna Chetrosu, r. Anenii Noiprin metoda crearea grupului ad-hoc.

    • Primarul comunei Chetrosu să asigure:elaborarea proiectului inițial de decizie a Consiliului comunei Chetrosu „Cu privire la denumirea unor străzi din comuna Chetrosu, r. Anenii Noi” în perioada din 20.05.2024 pînă la 26.05.2024;
    • desfășurarea procedurilor de consultare publică prin metoda crearea grupuil ad-hoc în perioada din 27.05.2024 pînă la 20.06.2024;. Se numește dn Hadjiu Galina, persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică.
  1. Primăria Comunei Chetrosu asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe panoul autorității publice.
  2. Prezenta decizie se comunică:

– Primărului

-Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Sat.

-locuitorilor comunei prin afișare pe panou.

– prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale.

Cu privire la denumirea unor străzi din comuna Chetrosu, r. Anenii Noi

În conformitate cu Legea nr.151 din 14.07.2017 cu privire la sistemul de adrese, art.14 alin.(3) din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,   Consiliul local Chetrosu

D E C I D E:

  1. Se aprobă Lista denumirii străzilor din s.Chetrosu și s.Todirești r-l Anenii Noi conform anexelor la prezenta deciziei.

– s.Chetrosu- str.Grigore Vieru

– s.Todirești – str.Satul Nou

-s.Todirești – str-la Satul Nou

2.În lipsa posibilității tehnice de înregistrare a denumirii arterelor(strazilor si stradelelor) de circulație , se inputernicește Deținătorului Registrului de Stat al unităților administrativ teritoriale și al adreselor cu dreptul de a atribui și înregistra denumirile noi ale străzilor din comuna Chetrosu.

4.Controlul executării decizii  se pune în seama primarului L.Zalevschi.

schema Drumuri