Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea contractului colectiv de muncă al primăriei comunei Chetrosu pe anii 2024-2028”

Consultări publice

Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la  aprobarea  contractului colectiv de muncă al primăriei comunei Chetrosu pe anii 2024-2028”

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența la procesul decizional, Legii nr.982- XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărârii Guvernului 967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, , Legea privind Administraţia Publică Locală nr.436 –XVI din 28.12.2006 art.14 (2) lit.z1, art.20 (1),(3)(5), avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1. Se dispune consultărilor publice proiectul de decizie Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  contractului colectiv de muncă al primăriei comunei Chetrosu pe anii 2024-2028”prin metoda crearea grupului ad-hoc.
  • Primarul comunei Chetrosu să asigure: elaborarea proiectului inițial de decizie a Consiliului comunei Chetrosu Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  contractului colectiv de muncă al primăriei comunei Chetrosu pe anii 2024-2028”în perioada din 20.05.2024 pînă la 26.05.2024;
  • desfășurarea procedurilor de consultare publică prin metoda crearea grupuil ad-hoc înperioada din 27.05.2024 pînă la 20.06.2023

2.Se numește dn Hadjiu Galina, persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică.

 1. Primăria Comunei asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe panoul autorității publice.
 2. Prezenta decizie se comunică:

– Primarului

-Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei de Sat.

-locuitorilor comunei prin afișare pe panou.

-prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale.

Proiect de decizie:

Cu privire la  aprobarea  contractului colectiv de muncă al primăriei comunei Chetrosu pe anii 2024-2028”

În conformitate cu art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală  cu modificări și completări ulterioare, în scopul asigurării garanțiilor social-economice minime și protecția drepturilor și intereselor legitime ale salariaților și ale angajatorului, stabilirii unor condiții optime de activitate, intensificării protecției sociale a salariaților persoanelor de demnitate publică, funcșionari publici, persoane care deservesc tehnic autoritatea publică locală, precum și în scopul promovării dialogului social la nivel de unitate, ținând cont de prevederile Codului Muncii  al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 cu modificările ulterioare, având în vedere avizul comisiei de specialitate,   Consiliul comunal Chetrosu

DECIDE

 1. Se aproba contractul colectiv de muncă al angajaților primăriei comunei Chetrosu pentru anii 2024-2028, conform anexei la prezenta decizie.
 2. Secretarul consiliului comunal Chetrosu va aduce la cunoștință decizia dată persoanelor interesate.
 3. Prerzenta decizie se aduce la cunoștință publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe panoul informativ al primăriei.
 4. Prezenta Decizie este cu drept de atac în decurs de 30 zile de la data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale, în instanța de contencios administrativ (Judecătoria Anenii Noi(sediul Central), MD-6501, or.Anenii Noi, str.Mărțisor nr.15), conform prevederilor din Codul Administrativ nr.116/2018
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei Chetrosu.

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

pentru anii 2024-2028

încheiat între administrația primăriei comunei Chetrosu și organizația sindicală primară.

 

Primăria comunei Chetrosu, reprezentată de primarul dl Leonid Zalevschi numit în continuare „Angajator” și salariații primăriei, reprezentați de organizatorul sindical dna Brailean Larisa denumit în continuare „Sindicat”, în scopul stabilirii unor condiții optime de activitate, intensificării protecției sociale a salariaților, au încheiat prezentul Contract colectiv de muncă care stipulează următoarele clauze. Administrația recunoaște organizatorul sindical unicul reprezentant al salariaților organizației, colectivului de muncă.

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  • Prezentul contract colectiv de muncă este încheiat între administrația primăriei în persoana primarului dl.Leonid Zalevschi si colectivul de muncă reprezentat de către organul sindical reprezentat de organizatorul sindical dn Brailean Larisa .
  • Contractul colectiv de muncă este elaborat în conformitate cu Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07.2000 si Codul muncii nr.154 din 28 martie 2003 cu modificările și completăriile
  • Contactul colectiv de muncă este actul juridic încheiat între angajat si salariați în scopul reglementării raportului de muncă si alte raporturi sociale în unitatea respectivă.
  • Părtile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă recunosc și acceptă faptul că sunt parteneri egali în drepturi la negociere, semnare și se angajează să îndeplinească întocmai obligațiunile asumate.
  • Administrația acordă organizatorului sindical neeliberat de la locul de muncă de bază, cel puțin 3 ore de lucru pe parcursul săptămânii pentru exercitarea obligațiunilor sindicale, păstrându-i salariul mediu lunar.
  • Contractul poate fi modificat numai cu acordul comun al ambelor părți în formă scrisă, după consultarea cu membrii sindicatului.

1.7   Alegerea/numirea în funcție și angajarea la muncă, modificarea, suspendarea și  încetarea raporturilor de serviciu/de muncă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și Codul muncii nr.154/2003, cu modificările și completăriile  ulterioare .

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATULUI
  • Angajatul are dreptul:
 2. la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului colectiv de muncă, în modul stabilit de Codul muncii și la alegerea/numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu în modul stabilit de Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă/fișei postului;
 4. la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
 5. la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de angajați, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
 6. la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, organele de jurisdicţie a muncii;
 7. la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu legislația;
 8. la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
 9. la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi a convenţiilor colective, prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea contractelor şi convenţiilor respective;
 10. la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de legislație;
 11. la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de legislație;
 12. la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare

Angajații nu pot renunţa la drepturile ce le sînt recunoscute în Codul muncii. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea angajatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă.

 • Angajatul este obligat:
 1. să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă/fișa postului;
 2. să respecte cerinţele regulamentului intern al unităţii;
 3. să respecte disciplina muncii;
 4. să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi angajați şi cu angajatorul;
 5. să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi angajați;
 6. să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă;
 7. să informeze de îndată angajatorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu şi să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activităţii de muncă, documentele care justifică absenţa;

 

 • DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 

 • Angajatorul are dreptul:
 1. să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă, în modul stabilit de Codul muncii și să numească în funcție, să modifice, să suspende și să înceteze raporturile de serviciu în modul stabilit de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. să ceară angajaților îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;
 3. să stimuleze angajaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
 4. să tragă angajaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de legislație;
 5. să emită acte normative la nivel de unitate;
  • Angajatorul este obligat:
 6. să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor colective;
 7. să asigure angajaților condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
 8. să asigure angajații cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
 9. să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel de discriminare;
 10. să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
 11. să asigure respectarea demnităţii în muncă a angajaților;
 12. să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
 13. să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii, de Regulamentul Intern, de contractul colectiv de muncă și de contractele individuale de muncă;
 14. să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, furnizînd reprezentanţilor angajaților informaţia completă şi veridică necesară în acest scop, precum şi informaţia necesară controlului asupra executării contractului;
 15. să informeze şi să consulte angajații referitor la situaţia economică a unităţii, la securitatea şi sănătatea în muncă şi la alte chestiuni ce ţin de funcţionarea unităţii, în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 16. să examineze sesizările angajaților şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
 17. să asigure angajaților condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă, inclusiv prin oferirea pauzelor zilnice pentru odihnă și refacere a capacității de muncă și amenajarea spațiilor și încăperilor respective;
 18. să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a angajaților în modul prevăzut de legislaţie;
 19. să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat angajaților în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de legislație;
 20. să asigure compensarea cheltuielilor de transport ale angajaților în cazul deplasărilor în interes de serviciu;

 

 1. TIMPUL DE MUNCĂ
  • Durata normală a timpului de muncă al angajaților nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă.
  • Potrivit Convenţiei colective (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004, durata normală a timpului de muncă include:
 • pregătirea locului de muncă pentru  începerea activităţii;
 • îndeplinirea obligaţiilor de muncă;
 • refacerea capacităţii de muncă în timpul programului de muncă în legătură cu condiţiile climaterice deosebite, eforturi fizice şi alţi factori, care se stabilesc în actele normative ale unităţii, în  contractele colective sau individuale de muncă;
 • timpul aflării la unitate în cazul  deplasării organizate la locul de muncă;
  • Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri mai mari) se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămînă, fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
  • Timpul de muncă parţial poate fi stabilit şi după încheierea contractului individual de muncă/aprobarea actului administrativ, cu acordul ambelor părţi ale acestuia. La cererea femeii gravide, a angajatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a angajatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială.

Angajatul care se află în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani poate să lucreze în condiţiile timpului de muncă parţial, în baza unei cereri scrise.

Munca pe fracţiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat.

Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi de muncă.

 • Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore, iar programul de muncă se desfășoară de la 8:00 până la 17:00, cu pauză de masă de la 12:00 până la 13:00.
 • Angajatorul poate stabili, cu acordul scris sau la cererea scrisă a angajatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil ai timpului de muncă, cu respectarea duratei timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
 • Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care angajatul se află la locul de muncă şi o perioadă variabilă (mobilă), în care angajatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.
 • Durata zilei de muncă din ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu cel puţin două ore pentru toţi angajații, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit o durată redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială.

Durata zilei de muncă din ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare: 25 decembrie (Crăciunul pe stil nou);  1 ianuarie (Anul Nou); 7 ianuarie (Crăciunul pe stil vechi); Paştele și Paştele Blajinilor se reduce cu patru ore pentru toţi angajații.

Durata concretă redusă în acest caz se stabileşte prin actul administrativ emis de angajator.

 • Angajatorul va ţine, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.

 

 1. TIMPUL DE ODIHNĂ
  • În cadrul programului zilnic de muncă, angajaților li se acordă o pauză de masă cu durata de o oră. În cazul stabilirii unor programe individualizate de muncă, pauza de masă poate avea, la cererea scrisă a angajatului, o durată mai mică de o oră, însă nu mai puţin de 30 de minute. Pauza de masă nu se va include în timpul de muncă.
  • Unuia dintre părinţii (tutorelui) care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani i se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de 60 de minute. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de muncă şi se plătesc reieşindu-se din salariul mediu.
  • Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sîmbăta şi duminica. Munca în zilele de repaus este interzisă.
  • Se stabilesc următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare cu menținerea salariului mediu:
 1. a) 1 ianuarie – Anul Nou;
  b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
  c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
  d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
  e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele Blajinilor);
  f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
  g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa        Patriei și Ziua Europei;
  h) 27 august – Ziua Independenţei;
  i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
  j) 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
  k) ziua Hramului bisericii din localitate.
 • Persoanelor cu funcţii de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Funcţionarului public li se acordă un concediu de odihnă anual, plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5, 10 şi 15 ani, concediul de odihnă anual plătit se măreşte cu 3, 5 şi, respectiv, 7 zile calendaristice.

Altor angajați li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

5.6 Salariaţii – membri de sindicat care pe parcursul anului calendaristic precedent nu au fost în concedii medicale beneficiază de 3 zile de concediu suplimentar remunerate.

5.7 Pentru salariații care permanent (mai mult de 6 ore) activează cu calculatorul, se acordă o zi suplimentară plătită la concediul anual.

5.8 Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.

Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat), în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a angajatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.

5.9 Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii angajaților, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa angajaților, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. Programarea se va face astfel, încât fiecărui angajat să i se asigure, cel putin o dată la 2 ani, dreptul de a beneficia de concediu de odihnă în perioada de vară.

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru angajat.

Angajatul trebuie să fie prevenit despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte.

 

5.10 Concediul de odihnă se acordă anual conform programării. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca angajații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

Concediul de odihnă anual poate fi amînat sau prelungit în cazul aflării angajatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi.

Nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani, cu excepţia cazurilor de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu al angajatului care nu şi-a folosit concediul.

Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului de odihnă anual cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a angajatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amînă pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic.

În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat) de către angajat, în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

5.11 Angajatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin dispoziţia angajatorului, numai cu acordul scris al angajatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, angajatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

Retribuirea muncii angajatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în baze generale.

În caz de rechemare, angajatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, angajatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic.

Refuzul angajatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul.

 

 1. CONCEDIILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
  • Funcţionarului public, din motive familiale şi din alte motive întemeiate, i se poate acorda, la cerere, concediu neplătit, cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice în decursul unui an. Altor angajați li se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristic.
  • Potrivit Convenţiei colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004, la prezentarea actelor respective, angajaţii (primar, vice-primar, funcționari publici, alți salariați) beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare,  în următoarele cazuri:
– căsătoria salariatului  – 3 zile;
– căsătoria copilului salariatului  – 1 zi;
– naşterea ori înfierea copilului  – 3 zi;
– decesul părinţilor (socrilor), soţului/soţiei, copilului  – 3 zile;
– decesul fratelui/surorii; bunicului/bunicii, unchiului/mătușii, verișorului/verișoarei, cumnatului/cumnatei, nepotului/nepoatei  – 1 zi;
– părinţilor care au copii în clasele I şi II, IV, IX, XII  – 1 zi la începutul anului şcolar şi 1 zi la sfîrşitul anului şcolar
– încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrului familiei

– ziua de naștere – 1 zi

 – 1 zi.

Concediul menţionat se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă.

 • Concediul medical plătit se acordă tuturor angajaților în baza certificatului medical eliberat potrivit legislaţiei.
 • Femeilor angajate li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut de legislație.

 

 • SALARIZAREA

7.1 Remunerarea muncii salariaților se stabilește conform Legii RM nr. 270 și Hotărârii Guvernului RM nr. 1231 „Sporul pentru performanță” de comun acord cu organizatorul sindical.

7.2 Organizarea salarizării se efectuează în baza:

 1. legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi altor acte normative privind salarizarea;
 2. convenţiei colective  la nivel naţional;
 3. convenţiei collective.
 4. contractului colectiv de muncă.
 5. normele specifice şi garanţiile de salarizare, prevăzute de Codul muncii şi de alte acte normative, reprezintă garanţii minime stabilite de stat.

Mărimile concrete ale normelor şi garanţiilor de salarizare vor fi stabilite prin negocieri şi legalizate în contractele colective de muncă.

7.3 În cazul când salariatul nu este deacord cu calificativul de evaluare a performanțelor profesionale sau cu procedura de evaluare, el are dreptul de a se adresa organelor sindicale. Contrasemnatarul ia decizia respectivă, luând în considerație decizia organului sindical care îl reprezintă pe salariat.

7.4   Mărimile sporului pentru performanță la salariu se stabilesc de către angajator în conformitate cu legislația în vigoare.

7.5 Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărîri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie şi de contractul colectiv de muncă.

7.6 Funcționarul public numit în calitate de mentor, pe durata perioadei de probă pentru funcţionarul public debutant, beneficiază lunar de un supliment în mărime de 300 de lei, din contul veniturilor proprii.

 

 • GARANȚII, COMPENSAȚII, STIMULĂRI ȘI AJUTOARE MATERIALE

 

 • Angajaţilor deplasaţi în interes de serviciu li se acordă garanții și compensații prevăzute de art.174-177 din Codul muncii și de actele normative care reglementează delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.
 • Angajaţilor care îmbină munca cu studiile li se acordă garanţii şi compensaţii prevăzute de art.178-182 din Codul muncii și de Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.435/2007.
 • În cazul încetării rapoturilor de serviciu angajaţilor li se acordă garanţii şi compensaţii prevăzute de art.183-186 din Codul muncii, art.42 din Legea nr.158/2008 și art.17-19 din Legea nr.199/2010. În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării raporturilor de serviciu, funcţionarul public, la cererea lui scrisă, depusă pînă la data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de bază determinat conform clasei de salarizarela momentul depunerii cererii în cauză.
 • Potrivit art.40 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, funcţionarul public este stimulat pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor, manifestarea spiritului de iniţiativă, pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public. Stimularea funcţionarului public poate fi sub formă de: premiu; mulţumire; diplomă de onoare.
 • Toți angajații primăriei inclusiv Primarul și secretarul consiliului local primesc o alocație individuală de hrană sub formă de tichet de masă electronice .

 

 1. FORMAREA PROFESIONALĂ
  • Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională a angajaților.
  • Formarea profesională a angajaților se va desfășura potrivit art.212-220 din Codul muncii și art.37-38 din Legea nr.158/2008.

9.3.Administrația va asigura alocarea cotei de cel puțin 2% din fondul de retribuire a muncii pentru perfecționarea angajaților instituției, inclusiv și activului sindical din unitate.

 1. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
  • Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează în conformitate cu prevederile art. 224, 225 Codul Muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008 și altor acte normative în domeniu.

10.2.   Administrația se obligă:

– să organizeze locurile de muncă conform Legii RM nr. 186 „cu privire la securitatea și sănătatea în muncă”

– să elaboreze programul de activitate în domeniul protecției muncii.

10.3.   Salariații, care lucrează la calculator (nu mai puțin de 6 ore), la xerox fac pauze de câte 15 min. după primele 2 ore de lucru în prima și a doua jumătate a zilei.

10.4.  Salariații (de concretizat funcțiile lor) vor fi asigurați gratuit:

– cu echipament de protecție individuală;

– cu materiale igienico-sanitare de protecție individuală;

– în scopul menținerii condițiilor de muncă adecvate, când temperatura aerului depășește 30ºC salariații vor fi asigurați cu 2 litri de apă carbogazoasă salină sau minerală pentru o persoană pe zi.

10.5.  Administrația reeșind din disponibilitatea financiară asigură, din mijloacele proprii, măsurile vizând ameliorarea condițiilor de muncă și securității muncii în unitățile economice până la 2%.

 1. PARTENERIATUL SOCIAL ȘI GARANȚIILE ACTIVITĂȚII

COMITETULUI ANGAJAȚILOR

 • Părţile parteneriatului social la nivel de unitate sînt salariații şi angajatorii, în persoana reprezentanţilor împuterniciţi în modul stabilit.
 • Interesele salariaţilor unităţii în cadrul parteneriatului social – la negocierile colective, la încheierea, modificarea şi completarea contractului colectiv de muncă, la efectuarea controlului asupra îndeplinirii lui, precum şi la realizarea – sînt reprezentate de organul sindical din unitate, iar în lipsa acestuia – de alţi reprezentanţi aleşi de salariaţii unităţii.
 • Participanţii la negocierile colective sînt liberi în alegerea chestiunilor ce vor constitui obiectul de reglementare al contractelor colective de muncă.

Părţile sînt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din momentul solicitării.

 

 • DISPOZIȚII FINALE
  • Prezentul Contract colectiv de muncă intră în vigoare din momentul semnării de către părți.
  • Modificarea și completarea prezentului Contract colectiv de muncă are loc în urma negocierilor colective între părți și se consemneză într-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. Orice modificare sau completare a Contractului colectiv de muncă urmează a fi adusă la cunoştinţa angajaţilor unităţii de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data operării, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii, precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.
  • Prezentul Contract colectiv de muncă expiră la data de 31.12.2027
  • În cazul încetării înainte de termen a mandatului primarului, contractul colectiv de muncă continuă să-şi producă efectele pînă la data expirării sale sau a intrării în vigoare a unui alt contract colectiv de muncă.

În cazul încetării înainte de termen a mandatului primarului, oricare dintre părţi poate propune celeilalte părţi să încheie un nou contract colectiv de muncă sau să prelungească contractul precedent.

 • Cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea prezentului Contract colectiv de muncă, oricare dintre părţi poate propune celeilalte părţi să încheie un nou contract colectiv de muncă sau să prelungească contractul precedent.

12.6 Controlul îndeplinirii prezentului contract revine organizatorului sindical. Controlul se face de regulă o dată în jumătate de an.

TEMEIUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ:

 1. Legea sindicatelor din 07.07.2000
 2. Codul Muncii Republicii Moldova nr. 154- XV din 28.03.2003 cu modificările ulterioare.
 3. Convențiile colective de nivel național.
 4. Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.
 5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1335 din 10.10.2002 „Cu privire la evaluarea condițiilor de muncă”
 6. Legea nr. 270 „Cu privire, la sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar din decembrie 2018”.
 7. Legea RM nr. 186 ” Cu privire la securitatea și sănătatea în muncă”.
 8. Hotărârea Guvernului RM nr. 1231 „Sporul pentru performanță