Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea REGULAMENTUL cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi”

Consultări publice

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența la procesul decizional, Legii nr.982- XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărârii Guvernului 967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, pct. 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, art.30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport , Legea privind Administraţia Publică Locală nr.436 –XVI din 28.12.2006 art.14 (2) lit.z1, art.20 (1),(3)(5) avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1. 1. Se dispune consultărilor publice proiectul de decizie Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea REGULAMENTUL cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noiprin metoda crearea grupului ad-hoc.
  • Primarul comunei Chetrosu să asigure:elaborarea proiectului inițial de decizie a Consiliului comunei Chetrosu „Cu privire la aprobarea REGULAMENTUL cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi” în perioada din 20.05.2024 pînă la 26.05.2024;
  • desfășurarea procedurilor de consultare publică prin metoda crearea grupuil ad-hoc înperioada din 27.05.2024 pînă la 20.06.2024;
 1. 2. Se numește dn Hadjiu Galina, persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică.
 2. Primăria Comunei asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe panoul autorității publice.
 3. Prezenta decizie se comunică:

– Primărului

-Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Sat.

-locuitorilor comunei prin afișare pe panou.

– prin publicare în Registrul de Stat al Actelor Locale.

PROIECT DE DECIZIE:

„Cu privire la aprobarea REGULAMENTUL cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi

În scopul implicării cetăţenilor comunei Chetrosu în soluţionarea problemelor localităţilor, susţinerii şi dezvoltării iniţiativei publice a cetăţenilor în interesul comunităţii locale, în temeiul art.9, art.14 alin.(2) lit.h), m) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administaţia publică locală, conform prevederilor Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, având ca temei avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

DECIDE

 1. Se abroga Decizia nr.1/23 din 13 martie 2020 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Programului de Bugetare Participativă în comuna Chetrosu, Anenii Noi”.
 2. Se aprobă REGULAMENTUL cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi, conform anexei.
 3. Prerzenta decizie se aduce la cunoștință publică prin plasarea în Registrul de Stat al Actelor Locale, pe panoul informativ al primăriei.
 4. Prezenta Decizie este cu drept de atac în decurs de 30 zile de la data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale, în instanța de contencios administrativ (Judecătoria Anenii Noi(sediul Central), MD-6501, or.Anenii Noi, str.Mărțisor nr.15), conform prevederilor din Codul Administrativ nr.116/2018
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei Chetrosu.

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi

 1. Dispoziții generale

1.1. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor de interes public inițiate de cetățenii  comuna Chetrosu, r. Anenii Noi, prin implicarea lor directă în procesul de Bugetare Participativă.

1.2. Programul de „Bugetare Participativă”, numit în continuare Program, își propune implicarea cetățenilor din comuna Chetrosu, r. Anenii Noi, într-un proces de participare prin care aceștia vor decide în mod direct asupra cum va fi utilizată o parte din bugetul local cu scopul de a obține o alocare eficace și eficientă a resurselor. Programul de „Bugetare Participativă” presupune că Primăria va crea toate condițiile necesare pentru ca cetățenii din comună să poată veni cu propuneri de proiecte și să selecteze prin vot direct proiectele câștigătoare pentru ca ulterior Primăria, împreună cu cetățenii,  să le implementeze.

1.3. Noțiuni:

Bugetarea participativă – proces deschis și transparent prin care cetățenii se implică în mod direct în identificarea problemelor și constrângerilor de dezvoltare ale comunității, formulează soluții sub formă de proiecte și iau decizia asupra proiectelor câștigătoare în limitele și condițiile stabilite de prezentul regulament.

Inițiative civice (proiecte) – propuneri inițiate de cetățenii comunității în scopul rezolvării unor probleme comune ale locuitorilor.

Liderul/inițiatorul de proiect – persoana care reprezintă proiectul (inițiativa civică) în fața autorităților și comunității.

Beneficiari (beneficiari direcți)– grup de persoane care vor putea nemijlocit să folosească sau să simtă rezultatele,  efectele proiectului propus.

1.4. Prezentul Regulament cu privire la organizarea și implementarea Bugetării Participative (BP) în comuna Chetrosu, r. Anenii Noi, numit în continuare Regulament, stabilește:

– Scopul și obiectivele Programului de Bugetare Participativă (BP);Domeniile de finanțare și suma alocată pentru BP din bugetul local;

– Procedurile de organizare a BP;

– Calendarul implementării BP;

– Modalitatea de depunere a proiectelor;

– Aspecte privind valoarea bugetului proiectelor;

– Rolul Coaliției Locale;

– Votarea proiectelor și selecția finală;

– Implementarea proiectului;

– Monitorizarea și raportarea implementării proiectului.

 • Scopul și obiectivele Programului:

Programul de BP are următoarele obiective:

 • Creșterea eficienței utilizării bugetului local prin implicarea cetățenilor în procesul de planificare și dezvoltare rurală, la nivel decizional, prin dezvoltarea inițiativelor civice;
 • Îmbunătățirea dialogului dintre cetățeni și Primăria com. Chetrosu, r. Anenii Noi;
 • Contribuirea la educarea culturii și tradițiilor de a proteja bunurile publice  din localitate;
 • Creșterea transparenței activității administrației publice locale;

–      Stimularea democrației participative și creșterea încrederii cetățenilor în aleșii locali;

1.6 Primarul este responsabil de procesul de implementare a programului de Bugetare Participativă și va asigura sprijinul material și organizațional necesar pentru desfășurarea Bugetării Participative. În procesul de realizare a programului de Bugetare Participativă acesta se va asigura informarea și implicarea membrilor comunității, a reprezentanților societății civile și oamenilor de afaceri.

 

 1. Coaliția locală 

2.1 Pentru implementarea Bugetării Participative, Primarul va constitui o Coaliție Locală din 15 membri, care va interacționa strâns cu reprezentanții societății civile. Coaliția Locală, cu suportul reprezentanților societății civile va asigura implementarea programului de Bugetare Participativă prin organizarea procesului de informare și consultate a propunerilor de proiect, crearea condițiilor de depunere a acestora, va efectua analiza tehnică și juridică, va asigura procesul de vot, numărare a voturilor și desemnarea proiectelor castigatoare.

 • Coaliția Locală va exercita următoarele sarcini/responsabilități:
 • Organizează și monitorizează desfășurarea procesului de BP;
 • Asigură recepționarea și păstrarea cererilor de înscriere și participare la concurs, de asemenea a tuturor materialelor și documentelor pe hârtie sau în formă electronică.
 • Verifică conformitatea acestora cu exigențele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare și efectuează analiza financiară, tehnică și juridică a propunerilor de proiect depuse;
 • Formulează recomandări privind îmbunătățirea/ modificarea proiectelor pentru ca acestea să poată fi incluse în lista de votare a proiectului;
 • Fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea ideilor, cu acordul liderului/inițiatorului proiectului;

–   În caz de necesitate, comunică cu liderului/inițiatorului proiectului în procesul de analiză și verificare a conformității propunerilor de proiect cu cerințele regulamentului cu scopul de a formula recomandările necesare pentru a deveni eligibile.

2.3 După caz, Coaliția Locală  poate solicita informații adăugătoare sau să efectueze unele modificări în proiectele propuse, astfel ca propunerea de proiect să satisfacă cerințele prezentului regulament și să poată fi acceptată pentru includerea în lista de votare.

 1. Prioritățile de finanțare/ domeniile
  • În cadrul programului vor fi susținute proiectele din următoarele domenii:
 • Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul comunei;
 • Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii și a obiectelor patrimoniului cultural, mobilier rural;
 • Dezvoltarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale);
 • Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale, sănătate, educaționale și sportive;
 • Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare;
 • Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor);

–   Alte domenii în corespundere cu prioritățile documentelor de planificare strategică locale aprobate.

3.2. Anual Coaliția  Locală va stabili care din domenii sunt prioritate pentru anul calendaristic.

3.3 Se interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul local prin programul de Bugetare Participativă pentru:

– Obiectele în proprietate privată;

– Finanțarea edificiilor religioase și alte servicii conexe;

–  Activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică.

 

 1. Valoarea bugetului

4.1 Valoarea bugetului pentru un an calendaristic, destinat proiectelor din cadrul programului de BP va constitui o suma nu mai mică de 100 000 mii de lei, însă cuantumul anual va fi stabilit anual de către CL

4.2 Anual pentru com. Chetrosu  se vor finanța 5 proiecte în cadrul Programului.

4.3 Selectarea proiectelor câștigătoare va avea loc în limita bugetului anual planificat.

4.4 Durata implementării proiectelor nu va depăși anul bugetar pentru care au fost votate proiectele din programul de Bugetare Participare.

4.5 În cazul în care suma mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor validate de Coaliția Locală nu depășește valoare bugetului aprobat pentru programul de Bugetare Participativă, nu vor fi organizate alte etape de selecție a proiectelor.

4.6 Nu se acceptă finanțarea parțială a proiectelor.

4.7 În cazul când un proiect validat, din diferite motive nu va putea fi implementat, va fi selectat spre validare următorul proiect, care va fi inclus în lista de rezervă.

 

 1. Calendarul procesului de bugetare participativă

5.1 Lansarea procesului de bugetare participativă va fi în luna mai.

5.2. Calendarul activităților pentru implementarea procesului de Bugetare Participativă este stipulat în tabelul de mai jos, :

Nr. ord. Descrierea etapei concursului Termeni / Data limită
Publicarea anunțului privind lansarea apelului de concurs al proiectelor BP prin intermediul site-ului primăriei și a mass-mediei locale. Campanii de informare (afișare în locuri publice), etc 1-2 săptămână
Elaborarea și depunerea proiectelor. Se elaborează, se discută în rândul susținătorilor, se completează lista susținătorilor și se depune. 3- 6 săptămână
Analiza tehnică și juridică a proiectelor depuse

–         Efectuarea analizei

–         Discutarea și ajustarea proiectelor în conformitate cu obiecțiile și propunerile Grupului de lucru

7-8 săptămână
Publicarea listei proiectelor eligibile/validate de Grupul de Lucru și a listei proiectelor respinse. 9 săptămână
În decurs de 3 zile după publicarea Listei proiectelor validate, liderul/inițiatorul proiectului poate depune contestații și solicita clarificări 9 săptămână
Analiza contestațiilor și răspunsul la contestație 9  săptămână
Comunicarea publică a listei proiectelor validate, pe site-ul primăriei (publicarea listei definitive a proiectelor eligibile/validate) 9 săptămână
Votarea proiectelor și selecția finală 10-11 săptămână
Publicarea listei proiectelor câștigătoare și înștiințarea liderului/inițiatorului proiectului 12 săptămână
Implementarea proiectelor 3-4 trimestru al anului curent
Raportarea rezultatelor proiectului (din partea aplicanților) Decembrie anul curent
GALA INIȚIATIVELOR (celebrarea evenimentelor) DECEMBRIE anul curent

Notă: Datele/perioadele etapelor vor fi precizate în anunțurile privind lansarea apelului de concurs al proiectelor în funcție de zilele de sărbătoare/(sâmbătă, duminică) etc. 

 

 1. Procedura de aplicare/depunere

6.1 În cadrul programului pot aplica cetățenii, locuitori ai comunei Chetrosu și asociațiile obștești ce își desfășoară activitatea în localitate;

6.2 Propunerea de proiect se depune împreună cu o listă de semnături de susținere a proiectului din partea unui grup de cel puțin 10 persoane, locuitori ai comunei (au domiciliu sau proprietate locativă), cu vârsta de peste 14 ani. Propunerea de proiect nu poate fi acceptată la depunere fără listă de susținători.

 • La depunerea proiectului se prezintă următoarele documente:
 • Formularul propunerii de proiect, conform anexei nr.1;

–     Lista de semnături în susținerea proiectului;

6.4. Liderul/inițiatorul de proiect, poate depune doar o singură propunere de proiect pentru un an bugetar.

6.5 Locuitorii unei străzi pot depune un singur proiect pentru un an bugetar.

6.6. Locul, programul și metoda de depunere a propunerilor de proiect este menționat în anunțul primăriei privind lansarea concursului de proiecte în cadrul programului de Bugetare Participativă.

 

 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor de proiecte

7.1. Analiza tehnică și juridică a proiectelor este efectuată de către Coaliția Locală.

7.2. Coaliția Locală va analiza proiectele depuse cu privire la conformitatea acestora cu exigențele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare. De asemenea, Coaliția Locală la identificarea unor proiecte similare, dublării proiectelor sau a proiectelor care deja sunt în proces de implementare de către autoritate va propune Inițiatorului de proiect să modifice în consecință proiectul.

7.3. Propunerile care îndeplinesc condițiile prezentului regulament, dar conțin careva informații imprecise de ordin tehnic (economic, juridic), vor fi remise Inițiatorului cu recomandările de îmbunătățire. În cazul conformării acestor recomandări propunerea de proiect va fi acceptată  și va fi inclusă în lista proiectelor de votare.

7.4. Lista proiectelor eligibile pentru votare este publicată de către Coaliția Locală pe pagina web a primăriei și pe alte surse de informare locală.

7.5 Respingerea unui proiect de către Coaliția Locală poate fi efectuată în cazul în care Inițiatorul/ liderul de proiect nu a reușit să aducă proiectul în conformitate cu recomandările formulate de către Coaliția Locală. Proiectele neacceptate se vor include în lista proiectelor respinse, care va fi publicată odată cu lista proiectelor acceptate. Lista proiectelor respinse va include denumirea proiectului, inițiatorul proiectului și fundamentarea respingerii.

7.6 Eligibilitatea propunerilor de proiect se stabilesc conform criteriilor.

Formularul propunerii de proiect este depus în termenii stabiliți

Suma solicitata de proiect nu depășește valoarea maximă alocată per proiect

Formularul propunerii de proiect de aplicare este procesat la computer și prezentat pe suport de hârtie.

Formularul propunerii de proiect  este complet

Este prezentată lista cu semnaturi a susținătorilor proiectului și ea corespunde cerințelor menționate în Regulament.

Ideia proiectului este eligibilă

Contribuția corespunde cerințelor stabilite în regulament

 

 1. Votarea proiectelor și selecția finală

8.1 Votarea se va realiza într-o perioadă de 5 zile calendaristice, începând cu prima zi de lucru după publicarea listei proiectelor validate.

8.2 La vot participa cetățenii domiciliați (sau cu proprietăți cu destinație locativă) cu vârsta mai mare de 14 ani și  ce au viză de reședință în localitate.

8.3 Votarea proiectelor se va realiza  concomitent în ambele localități, Chetrosu(în sediul primăriei) și Todirești (în sediul gimnaziului)

8.4 Votarea poate fi realizată  prin vot fizic în incinta sediului Primăriei și în incinta Gimnaziului din satul Todirești. Votarea se va face în baza buletinului de identitate, sau pentru persoanele sub 18 ani fără buletin în baza altor acte ce ar confirma identitatea.

8.5 În rezultatul votării vor fi formate listă de proiecte conform priorităților . Fiecare lLista va conține proiectele în ordinea descrescătoare a voturilor acumulate. Listele Lista va fi publicată pe pagina web a primăriei și pagina Viber Primăria Chetrosu ascultă.

8.6. In cazul în care 2 sau mai multe propuneri de proiect au acumulat același număr de voturi, ordinea acestora va fi definitivată prin tragerea la sorți.

8.7 Vor fi declarate proiecte câștigătoare primele proiecte din listă pentru care au ajuns resurse de finanțare. Decizia privind proiectele câștigătoare se confirmă printr-un proces verbal al Coaliția Locală. La totalizarea voturilor, precum și în procesul de petrecere a votării Coaliția Locală invită reprezentanții societății civile să asiste Grupul de Lucru și să participe în calitate de observatori.

8.8 În calitate de observatori se propune să fie 1-2 reprezentați de la fiecare propunere de proiect depusă, consilieri locali.

8.9 Numărarea buletinelor de vot va fi publică.

8.10 Observatorii care  sunt delegați de către aplicanți vor semna procesul- verbal de validare a rezultatelor votării.

 

 1. Implementarea și monitorizarea proiectelor

9.1 Realizarea proiectului prevede conlucrarea între subdiviziunile primăriei, liderului/inițiatorului proiectului, coaliția locală, precum și alte persoane interesate în implementarea proiectului.

9.2 La implementarea proiectelor câștigătoare pot contribui pe bază voluntară cetățenii din comună. Aceste contribuții pot fi sub formă de executare a unor lucrări auxiliare sau alte forme materiale sau financiare. Ajutorul material și financiar va fi contabilizat de primărie ca donație. Participarea cetățenilor în realizarea proiectelor prin contribuții materiale sau financiare nu este un criteriu de finanțare sau votare.

9.3 Cazul în care proiectul presupune contribuție financiară sau materială din partea cetățenilor sau partenerilor dovada disponibilității sau încasării trebuie să fie efectuată până la inițierea proiectului. Proiectele care nu au prezentat dovezi privind disponibilitatea contribuțiilor materiale sau nu au făcut dovada încasării resurselor financiare nu vor fi finanțate.

9.4 Primăria va asigura o evidență separată pentru fiecare proiect.

9.5 Fiecare aplicant va demonstra o contribuție de cel puțin 10%.

9.6 În cazul când costul total al proiectului depășește suma alocată per proiect, aplicantul va asigura diferența de cost.

9.7 Liderul/inițiatorul proiectului va monitoriza procesul de implementare a proiectului.

9.8 La finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 15 martie a anului următor celui de gestiune, Primăria va prezenta un raport de implementare a proiectelor. Fiecare lider/inițiator de proiect va prezenta o opinie privind rezultatele obținute pe proiectul implementat de Primărie, care va fi anexată la raportul prezentat de Primărie.

9.9 Raportarea proiectelor implimentate se va face concomitent cu raportul executării bugetului pentru anul respectiv la care se va anexa și raportul narativ privind implimentarea proiectelor.

 

 1. Dispoziții finale

10.1. Prezentul Regulament este valabil și obligatoriu pentru aplicare după aprobarea de Consiliul local al comunei Chetrosu rl.Anenii Noi.

10.2. Modificările la prezentul Regulament se vor prezenta Consiliului Local, pentru examinare și aprobare conform procedurii.

Anexa nr.1

La Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea

 Bugetării Participative în com.Chetrosu rl.Anenii Noi

 

FORMULAR DE APLICARE

 

 1. INFORMATIA DESPRE APLICANT
APLICANT  
Inițiatorul/ Liderul
Adresa completă
Număr de telefon (inclusive celular)
Adresa electronică
Persoana de contact

 

 1. INFORMATIA DESPRE PROIECT
Titlul proiectului
Prioritatea de finanțare (Domeniul)
Suma solicitată de la Primărie
Începutul proiectului (luna)
Finalizarea proiectului (luna)
Durata proiectului (se va exprima în luni)
Descrierea locului unde se va realiza proiectul (elemente de identificare cum ar fi adresa sau/și harta)
Poze sau scheme (dacă este cazul)  

 

 1. REZUMATUL PROIECTULUI (max. 1500 de simboluri, inclusiv spații)

 

 

 

 1. PREZENTAREA PROIECTULUI
Scopul proiectului

 

Beneficiarii proiectului
Direcți (localitatea, număr, gender, grup social etc)  
Indirecți
Rezultatele proiectului
Rezultatele așteptate ale proiectului (descrieți rezultatul (rezultatele) proiectului în termeni calitativi și cantitativi, adică cu ce se vor alege beneficiarii de pe urma proiectului)  
Planul de acțiuni/activități (care sunt principalele activități ce urmează a fi efectuate de Primărie pentru obținerea rezultatelor așteptate, descrise mai sus) 
Activitate Data/ începere e Data/ finalizare Buget
1
2
3
4
5
6
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenerii implicați în proiect
Partener Descrierea parteneriatului

(roluri și responsabilități în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, poșta electronică, website, persoană de contact)

 

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli
Suma solicitată de la Primărie 

Contribuția proprie (exprimată în unități fizice și/ sau financiare)

Disponibilitatea contribuției proprii (când și cum putem demonstra că contribuția va fi disponibilă)

Alte contribuții ale partenerilor (descrieți natura acestora și dovada disponibilității, termeni)

Suma totală

Notă: prezența contribuției nu constituie un avantaj în procesul de evaluare a proiectului de către Grupul de Lucru

 

Activități de promovare/mediatizare și de diseminare pe care intenționați să le realizați în timpul implementării proiectului (max. 200 cuvinte)

 

Durabilitatea/Continuitatea proiectului și

 

 

 

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoștință de cauză și cu bună-credință, că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și exacte. 

 

Liderul/ Inițiatorul de proiect______________________________________________

(numele, prenumele și semnătura)

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

La Regulamentul cu privire la organizarea și implementarea

 Bugetării Participative în com Chetrosu rl.Anenii Noi

 

Raport narativ

privind realizarea proiectului

 

Denumirea proiectului____________________________________________________________________

Suma din buget alocată ____________________________________________________________________

Contribuții adiționale din alte surse__________________________________________________________

Suma alocațiilor utilizate_______________________________________________________________

Tipul proiectului ____________________________________________________________

Liderul/ Inițiatorul proiectului ____________________________________________________

Anul bugetar: ___________

 • Rezultatele obținute 
Rezultatele planificate Rezultatele obținute  Gradul de realizarea a rezultatelor, diferențe

 

 1. Beneficiari (descrieți cine și câți beneficiază de proiect)

 

 • Lecții învățate 

 

Primar,

 

 (semnătura)

Data____________________