Consultări Publice

Consultări publice

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența la procesul decizional, Legii nr.982- XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărârii Guvernului 967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, a Legii nr.100 din 22.12.2007 cu privire la actele normative, , Legea privind Administraţia Publică Locală nr.436 –XVI din 28.12.2006 art.14 (2) lit.z1, art.20 (1),(3)(5) avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 

 1. Se dispune consultărilor publice proiectul de decizie Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06.2023 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” prin metoda crearea grupului ad-hoc.
  • Primarul comunei Chetrosusă asigure:

elaborarea proiectului inițial de decizie a Consiliului comunei Chetrosu Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la  abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06.2023 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” în perioada din 26.02.2024 pînă la 28.02.2024;

 • desfășurarea procedurilor de consultare publică prin metoda crearea grupuil ad-hoc înperioada din 26.02.2024 pînă la 20.03.2023

2.Se numește dn Hadjiu Galina, persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică.

 1. Primăria Comunei asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe panoul autorității publice.

 

 

Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06.2023 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu”

În legătură cu necesitatea apărută,  în conformitate cu  Statutul ÎM ,,GC Chetrosu” aprobat prin Decizia consiliului comunal nr.1/5 din 13.03.2020, conform Decizie nr.3/3 din 23.02.2024 „Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06.2023 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu””, Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, avizul comisiei de specialitate, se propune Consiliul Comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

 1. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06.2023 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” .
 2. Se aprobă statele de personal în redacție nouă a ÎM,,Gospodăria Comunală Chetrosu” , conform tabelului anexat.
Nn/o Denumirea ocupaţiei conform CORM Nr.de unități Salariul minim garantat Cod CORM

006-21

Coeficient

de multiciplitate

Salariu MDL
Administrator al/administratoare a întreprinderii de stat (municipal) 1 salariul  mediu 112001  

2,9

14500
Contabil-şef/contabilă-șefă 1 salariul  mediu 121103 2,8 14000
Controlor/controloare în alte ramuri 2 5000 313904 1,3 6500/13000
Operator/Operatoare introducere

și prelucrare date

1 5000 413202 1,7 8500
Functionar/functionară in evidenta materialelor si bunurilor 0,5 5000 413102 1,7 4250
Lăcătuş la reţele de apeduct 1 5000 712625 1,7 8500
Lăcătuş la reţele de apeduct 1 5000 712625 1,7 8500
Lăcătuş la reţele de canalizare 1 5000 712626 1,7 8500
Tractorist/tractoristă 1,5 5000 834108 1,9 9500/14250
Conducător/conducătoare auto 1 5000 832201 1,9 9500
Muncitor necalificat/muncitoare necalificată

la amenajarea localităţilor

1 5000 961305 1 5000
 1. Decizia consiliului comunal Chetrosu nr.4/7 din 16.06. 2023, se abrogă.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului com.Chetrosu, L.Zalevschi.
 3. Executarea prezentei decizii se pune în seama administratorului interimar ÎM GC Chetrosu.
 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.04.2024.

 

 Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 20.03.2023, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Galina Hadjiu, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .