D I S P O Z I Ţ I E nr.90 din 21 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

Având în vedere cererea  depusă  de către  dnei X , administratoare interimară la ÎM”Gospodăria Comunală Chetrosu”, privind acordarea concediului ordinar şi acordul X, conform pct.5.3. din contractul individual de muncă nr.49 din 26.03.2020, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a. 2022-2023 d X, administratoare interimară la ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”, pentru o perioadă de 14 de zile, începând cu X 2023, pînă la X 2023 inclusiv.

2.Pentru perioada concediului X responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu se numeşte  X.

3.Remunerarea X pentru suplinirea atribuţiilor administratorului în perioada X.2023 –  X.2023 se va face  prin achitarea sumei diferenţei dintre salariul de funcţie a X şi salariul administratorului ÎM „GC Chetrosu”.

4.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

5.Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI