D I S P O Z I Ţ I E nr.89 din 19 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

Având în vedere cererea  depusă  de către  X, X Biblioteca Publică Todirești, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2022-2023, în temeiul  contractului individual de muncă, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436/2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu,

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a.2022-2023 dnei X, X Biblioteca Publică Todirești, pe termen de 28 zile calendaristice, începînd cu data de X 2023 pînă la  X 2023, inclusiv.

2.Contabilitatea  va  efectua  calculele necesare conform legislaţiei în vigoare.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI