D I S P O Z I Ţ I E nr.85 din 08 iunie 2023 Cu privire la acordarea concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

În temeiul cererii depuse de dna x, x, privind acordarea concediului neplătit, în temeiul art.120 alin.1) Codul Muncii al RM, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu,

D I S P U N E:

  1. Se acordă concediul neplătit, x, x, cu durata de 28 zile calendaristice, de la x.2023, pînă la x.2023, inclusiv.
  2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.
  3. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar

al comunei Chetrosu                                             Leonid ZALEVSCHI