D I S P O Z I Ţ I E nr.80 din 05 mai 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

În temeiul  art.112-122 al  Codului Muncii  al  RM, având în vedere cererea depusă de X,  X şi acordul X, X în instituţia respectivă, conform art.29 al Legii nr.436/ 2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă 14 zile concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată a.2022-2023 dnei X, X, începând cu X.2023 pînă la data de X.2023 inclusiv.

2.Pentru perioada concediului X responsabil de activitatea X se numeşte  dna X, X la aceeaşi instituţie.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

4.Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

 comunei   Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI