D I S P O Z I Ţ I E nr.76 din 30 mai 2023 Cu privire la instituirea custodiei

Dispoziţiile primarului

Conform prevederilor art.6, art.13, art.132, art.133 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, art.142,143 a Codului Familiei al Republicii Moldova, art.art.32,34,35,36 al Codului Civil al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse şi actelor prezentate de Xa şi declaratia –acord a X, în scopul apărării drepturilor și intereselor copilului care are nevoie de îngrijire, susținere, educație și atenție, în temeiul art.29 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

 Se numeşte cet.X a/n X, locuitor a s.Chetrosu, custode asupra minorului:

– X a/n X;

 1. Cet. X – custode, este obligată să respecte obligațiile de custode:
 2. a) să asigure copilului îngrijire și educație;
 3. b) să protejeze și să promoveze bunăstarea copilului;
 4. c) să asigure protecția copilului de orice violență fizică, sexuală, psihologică, economică, spirituală;
 5. d) să informeze părinții și/sau autoritatea tutelară despre orice schimbare în situația familiei sale sau a copilului, care ar putea afecta capacitatea de a îngriji și educa copilul;
 6. e) să înștiințeze imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, părinții despre orice maladie a copilului și despre interacțiunea copilului cu organele de drept în calitate de bănuit, învinuit, inculpat, victimă sau martor;
 7. f) să asigure comunicarea copilului cu părinții, bunicii, frații și surorile și cu alte persoane apropiate pentru copil, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;
 8. g) să asigure copilului condiții adecvate de trai și de igienă personală, precum și să îl asiste în formarea deprinderilor de autoîngrijire;
 9. h) să asigure copilului o alimentație sănătoasă, care corespunde cu particularitățile de vârstă, cu necesitățile fiziologice ale acestuia;
 10. i) să faciliteze înscrierea copilului în instituții de învățământ, ținând cont de opinia părinților și cea a copilului, precum și de necesitățile educaționale și de dezvoltare ale copilului;
 11. j) să contribuie la petrecerea timpului liber de către copil și la implicarea acestuia în activități sportive, culturale și artistice, conform intereselor copilului;
 12. k) să verifice și, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura luarea în evidență a copilului de către medicul de familie în cel mult 5 zile de la data instituirii custodiei;
 13. l) să asigure prezența copilului la examenele medicale, conform prescrierilor medicului de familie și ale medicilor specialiști;
 14. m) să respecte prescrierile medicilor, să aplice cu strictețe tratamentul copilului și să realizeze măsuri de prevenire a îmbolnăvirii;
 15. n) să aplice metode de educație adecvate atât vârstei, cât și problemelor cu care se confruntă copilul, pentru a-i forma deprinderi privind modul sănătos de viață, respectarea igienei personale, alimentarea rațională şi inofensivă;
 16. o) să asigure protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal, cunoscute în exercitarea atribuțiilor de custode.                                          3.Se atenționează părinții copilului, asupra obligativității anunțării autorității locale la reîntoarcere, în vederea revocării custodiei.

 

 1. Minorul va fi luat la evidenţă de autoritatea tutelară locală a com.Chetrosu, și se va monitoriza situația copilului de către asistentul social comunitar conform prevederilor legale.

 

 1. Controlul privind executarea prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar     

al comunei Chetrosu                                                Leonid  ZALEVSCHI