D I S P O Z I Ţ I E nr.74 din 30 mai 2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna mai anul 2023 în sumă totală 3096 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează (Anexa nr.1).

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie  19 229 lei, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                             Leonid ZALEVSCHI