D I S P O Z I Ţ I E nr.72 din 30 mai 2023 Cu privire la delegare

Dispoziţiile primarului

În scopul înlăturării conflictului de interes apărut, în temeiul Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul art.29 al Legii nr.436/ 2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

  D I S P U N E:

  1. Se deleagă X, X, cu dreptul de a semna actele ce ţin de evidenţa timpului de muncă şi a actelor de casare a materialelor folosite în interes de serviciu, la Grădiniţa ,,Prichindel” com. Chetrosu, pentru luna mai.

 2. Controlul asupra executării  dispoziţiei mi-l asum.

Primar        

al comunei Chetrosu                                            Leonid  ZALEVSCHI