D I S P O Z I Ţ I E nr.66 din 11 mai 2023 Cu privire la luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

Dispoziţiile primarului

În temeiul art.9, 10 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza Legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform art.42, 71 al Codului Familiei nr.1316 din 26.10.2000, Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime petențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, în baza art.29 alin (2) lit.q). lit.r) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu, precum și a constatărilor din evaluarea inițială a situației copilului și familiei, în rezultatul căreia s-a confirmat situația de risc a copilului fiind afectate domeniile de bunăstare,

D I S P U N E:

  1. A se lua la evidenţă în calitate de copii aflați în situaţie de risc, după cum urmează:

Xa.n. X

X a.n. X

X a.n. X

  1. A efectua evaluarea complexă și implementarea planului individual de asistență împreună cu membrii Echipei multidisciplinare.
  2. Responsabil de executarea dispoziţiei se numeşte dna Diacioc Elena, asistent social comunitar.

 Primar

al com.Chetrosu                                                   Leonid  ZALEVSCHI