D I S P O Z I Ţ I E nr.60 din 03 mai 2023 Cu privire la angajarea în cîmpul muncii prin contract individual de muncă

Dispoziţiile primarului

În temeiul cererii depuse, conform prevederilor art.45-94 al Codului Muncii al  RM, în temeiul art.25 al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în baza art.29, 32 al Legii  nr.436/ 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se angajează X în funcţie de X– 0,5 unitate, în cadrul Primăriei com.Chetrosu  începînd cu data de 03.05.2023, cu atribuţiile de funcţie, conform contractului individual de muncă.

  1. Se stabileşte X , X în Primăria com.Chetrosu:

– treapta de salarizare „II”

– clasa de salarizare  „26”

– coeficientul de salarizare „1,76”

– valoarea de referinţă „2000”.

3.Contabilitatea va calcula și va achita titularului funcţiei salariul lunar ținînd cont de prevederile pct. 2 din prezenta dispoziție și de alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază.

  1. Prevederile prezentei dispoziții, se aduc la cunoştinţă persoanei vizate.

5.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                      Leonid  ZALEVSCHI