D I S P O Z I Ţ I E nr.54 din 28 aprilie 2023 Cu privire la acordarea tichetelor de masă

Dispoziţiile primarului

În baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu nr.2/9 din 10.03.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu, Deciziei nr. 2/13 cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023 și Deciziei nr.2/14 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, în temeiul art.3-5 din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, în baza art.29 și art.32 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu, precum,

D I S P U N E:
1. Se acordă tichete de masa angajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu rl.Anenii Noi pentru luna aprilei anul 2023, după cum urmează:
XXXXXX

2. Executarea prezentei dispoziții se punea în seama contabilului-șef.
3. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

Primar
al com.Chetrosu Leonid ZALEVSCHI