D I S P O Z I Ţ I E nr.50 din 20 aprilie 2023 Cu privire la închiderea sezonului de încălzire 2022-2023

Dispoziţiile primarului

În legătură cu ridicarea  temperaturilor  medii ale aerului exterior, conform Hotărîrei Guvernului nr.434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice,  în baza art.29  al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se  închide  sezonul de încălzire 2022-2023,  în comuna Chetrosu începând cu 20 aprilie 2023.

2.Directorul grădiniţei de copii din s.Todireşti dna Ecaterina Nuţa şi directorul grădiniţei de copii  din s.Chetrosu dna Lilia Antoci, în comun cu responsabilii pe cazangerii, vor asigura executarea lucrărilor de deconectare a sistemului de încălzire începînd cu 20 aprilie 2023.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                            Leonid ZALEVSCHI