D I S P O Z I Ţ I E nr.42 din 04 aprilie 2023 Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.39 din 03.04.2023

Dispoziţiile primarului

          În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N:

  1. Se modifică şi se completează Dispoziţia primarului nr.36 din 30.03.2023 “Cu privire la acordarea tichetelor de masă” după cum urmează:

–  se modifică tabelul din pct.1 al dispoziţiei în redacție nouă și anume:

Nume, prenume Funcția Numarul de zile lucrate Spor, lei
  primar    
  secretară    
  Contabilă sefă    
  Specialist principal    
  Specialist principal    
  Specialist principal    
  contabilă    
  1. Modificările parvenite conform prezentei dispoziţii vor fi în termen aduse la cunoştinţa:

–  persoanelor interesate;

–  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI