D I S P O Z I Ţ I E nr.39 din 03 aprilie 2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea şi plasarea actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale

Dispoziţiile primarului

Întru executarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.3/1 din 31.03.2023, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.672 din 28.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al actelor locale, în temeiul art.29, art.32 alin.1, art.39 alin.2 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 Se desemnează X, X, în calitate de persoană responsabilă de înregistrarea şi publicarea actelor administrative emise de autorităţile publice locale ale comunei Chetrosu în Registrul de stat al actelor locale.

  1. Se desemnează X, X primăriei com.Chetrosu, ca persoană supleantă în calitate de responsabil pentru includerea actelor în Registrul de stat al actelor locale conform prevederilor Regulamentului, în caz de absenţă a secretarului consiliului comunal Chetrosu.
  2. Se abroga Dispozitia nr.36 din 06.04.2022
  3. Prezenta dispoziţie se transmite Cancelariei de Stat.
  4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                            Leonid ZALEVSCHI