D I S P O Z I Ţ I E nr.36 din 30 martie 2023 Cu privire la acordarea tichetelor de masă

Dispoziţiile primarului

În baza Deciziei Consiliului comunal Chetrosu nr.2/9 din 10.03.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu, Deciziei nr. 2/13 cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023 și Deciziei nr.2/14  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, în temeiul art.3-5 din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, în baza art.29 și art.32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu, precum,

D I S P U N E:

  1. Se acordă tichete de masa anhajaților din cadrul Primăriei com.Chetrosu rl.Anenii Noi pentru luna martie anul 2023, după cum urmează:
Nume, prenume Funcția Numarul de zile lucrate Spor, lei
  primar    
  secretară    
  Contabilă sefă    
  Specialist principal    
  Specialist principal    
  Specialist principal    
  contabilă    
  1. Executarea prezentei dispoziții se punea în seama contabilului-șef.
  2. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

 Primar

al com.Chetrosu                                              Leonid  ZALEVSCHI