D I S P O Z I Ţ I E nr.29 din 29 martie 2023 Cu privire la evaluarea iniţiala a situaţiei copiilor

Dispoziţiile primarului

 În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform   art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se efectueaza evaluarea iniţială a situaţiei copilului X, a.n. X, care locuiește în s.Todirești, de către Diacioc Elena, asistent social comunitar, cu implicarea membrilor Echipei multidisciplinare din primăria com.Chetrosu.

2.Responsabil de executarea dispoziţiei se numeşte dna Diacioc Elena, asistent social comunitar.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al com.Chetrosu                                              Leonid  ZALEVSCHI