D I S P O Z I Ţ I E nr.26 din 29 martie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

În temeiul art.112, art.113, 115 alin.(5)  al  Codului Muncii, în baza contractului individual de muncă nr.3 din 15.02.X și conform contractului colectiv de muncă pe anii 2019-2024, art.43 alin.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cererii depuse de către X, X, de a i se acorda concediul de odihnă pentru perioada lucrată a anului 2022, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se acordă concediu de odihnă ordinar pentru perioada lucrată a a.2022 X, X, de la X.2023-X.2023 inclusiv (32 zile).
  2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.
  3. Contabilitatea va efectua calculul, conform legislaţiei în vigoare.
  4. Controlul executării prezentei decizii mi-l asum.

Temei: cererea personală

Primar al

comunei   Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI