D I S P O Z I Ţ I E nr.25 din 29 martie 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziţiile primarului

În scopul organizării și desfășurării seminarelor referitor la scrierea și aplicarea unui proiect, conform prevederilor art.26 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se alocă suma de  10 000 lei din alocaţiile bugetului aprobat pentru anul 2023 pentru serviciile de consultanță privind consolidarea capacităților reprezentanților comunității locale Chetrosu pentru aplicare la concursul demarat de Biroul Relații cu Diaspora.

2.Pentru serviciile date va fi încheiat un contract de prestări servicii cu X, care dispune de patentă.

  1. Contabilitatea va efectua achitările cuvenite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                          Leonid ZALEVSCHI