D I S P O Z I Ţ I E nr.24 din 28 martie 2023 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local

Dispoziţiile primarului

În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

 I.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.3 la 31.03.2023,  începutul la ora 14:30 în incinta Primăriei com. Chetrosu, str.Frunze, 18, cu următoarea

Ordine de zi:

 Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de secretar

Raportor: Leonid Zalevschi, primar

  1. Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale ,,Gospodăria Comunală Chetrosu” pe anul 2022

Raportor: Ludmila Groza, director interimar

 II.Secretarul consiliului local dna Diana Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa extraordinară a consiliului local la 31.03.2023 ora 14.00.

III.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

 al comunei  Chetrosu                                     Leonid ZALEVSCHI