D I S P O Z I Ţ I E nr.23 din 28 martie 2023 Cu privire la delegare

Dispoziţiile primarului

Ţinînd cont de delegarea în interes de  serviciu a lucrătorilor primăriei, conform circularei Agenție Servicii Publice nr.01/9403 din 19.12.2022, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se deleagă X, X, în calitate de persoană responsabilă pentru predarea, semnarea actelor şi prezentarea pachetului de documente ce ține de dosarele gospodăriilor țărănești (de fermier) și a registrelor gospodăriilor țărănești (de fermier) la IP ,,Agenția Servicii Publice”.
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                            Leonid ZALEVSCHI