D I S P O Z I Ţ I E nr.22 din 21 martie 2023 Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual nefolosit pentru anul 2022

Dispoziţiile primarului

Conform cererii depuse de către X, X de a i se acorda concediul de odihnă anual nefolosit pentru a.2022, în baza contractului individual de muncă nr.48 din 25.02.2020, contractului colectiv de muncă nr.20 din 01.07.2019, conform art.43 alin.(1) al Legii 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în temeiul art.112-122 Codul Muncii al Republicii Moldova, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se acordă concediu de odihnă anual nefolosit pentru perioada de muncă a anului 2022, X – specialist X, la primăria com.Chetrosu, cu durata de 14 de zile calendaristice, începând cu X 2023, pînă la X, inclusiv.
  2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa persoanei vizate în termen legal.
  3. Contabilitatea va efectua calculul și recalculul zilelor de concediu nefolosit pe anul 2022, conform legislaţiei în vigoare.
  4. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                  Leonid ZALEVSCHI