D I S P O Z I Ţ I E nr.5  din  03 februarie 2023     Cu privire la delegare

Dispoziţiile primarului

În scopul înlăturării conflictului de interes apărut, în temeiul Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se deleagă Diana Toma, secretar al consiliului comunal Chetrosu, cu dreptul de a semna actele ce ţin de evidenţa timpului de muncă şi a actelor de casare a materialelor folosite în interes de serviciu, la Grădiniţa ,,Prichindel” com. Chetrosu, pentru luna ianuarie.

 2. Controlul asupra executării  dispoziţiei mi-l asum.

Primar 

al comunei Chetrosu                           Leonid  ZALEVSCHI