D I S P O Z I Ţ I E  nr.2   din  05 ianuarie 2023     Cu privire la delegare

Dispoziţiile primarului

În scopul înlăturării conflictului de interes apărut, în temeiul Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se deleagă X, X, cu dreptul de a semna actele ce ţin de evidenţa timpului de muncă şi a actelor de casare a materialelor folosite în interes de serviciu, X, pentru luna decembrie.

 2. Controlul asupra executării  dispoziţiei mi-l asum.

 Primar 

al comunei Chetrosu                           Leonid  ZALEVSCHI