D I S P O Z I Ţ I E       nr.18    din 02 martie 2023   Cu privire la împuternicirea directoarei de grădiniță pentru semnarea actelor în cadrul proiectului AIRMP

Dispoziţiile primarului

În temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

 D I S P U N:

  1. Se împuternicește dna Ecaterina Nuța, directoarea grădiniței ,,Romanița” din s.Todirești com. Chetrosu rl.Anenii Noi, cu dreptul de a semna toate actele ce ţine de proiectul de finanțare ,,Afirmarea identității românești în mediul preșcolar – AIRMP”.
  2. Prevederile prezentei dispoziții, se aduc la cunoştinţă persoanei vizate.

3. Controlul asupra executării  dispoziţiei mi-l asum.

Primar     

al comunei Chetrosu                                      Leonid  ZALEVSCHI