D I S P O Z I Ţ I E       nr.17      din 27 februarie 2023   Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

D I S P U N:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna februarie anul 2023 în sumă totală 4 684 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează (Anexa nr.1).

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie  9 195 lei, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                             Leonid ZALEVSCHI

Anexa 1 la  Dispoziția nr.17 din 27.02.2023

 

Nr d/o Numele, prenumele Funcția Calificativul final Sporul

(%)

1     bine 10
2     bine 10
3     bine 10
4     bine 10
5     bine 10
6     bine 10
7     bine 10
8     bine 10
9     bine 10
10     bine 10
11    
12     bine 10
13     bine 10
14    
15     bine 10
16     bine 10
17     bine 10
18     bine 10
19     bine 10

 Primar

al comunei  Chetrosu                                   Leonid ZALEVSCHI