D I S P O Z I Ţ I E   nr.15   din 27 februarie 2023            Cu privire la avansare

Dispoziţiile primarului

Având în vedere rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi obţinerea calificativului de evaluare ,,foarte bine” pentru a.2022 și atribuirea unei noi trepte de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă al funcţionarului public de conducere Diana Toma şi a funcţionarului public de execuţie Tatiana Iamblea privind atribuirea unei noi trepte de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, în conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) al Legii nr 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.12, 13 al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform  art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 Dnei x, funcţionarului public începînd cu 01.02.2023, i se atribuie treapta de salarizare II al gradulului de salarizare 7, clasa 66, coeficientul 3,89. Se conferă funcţionarului public x, gradul de calificare consilier de stat de clasa a II-a.

  1. Dnei x funcţionarului public începînd cu 01.02.2023, i se atribuie treapta de salarizare III al gradulului de salarizare 6, clasa 57, coeficientul 3,23.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul salariului conform prevederilor prezentei dispoziţii.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI

  APROB:

 ______________________
Leonid  ZALEVSCHI,
                   Primarul com.Chetrosu

Anexă

la Dispozia  nr.15  din 27.02.2023      

 

Argumentarea avansării funcţionarilor publici în trepte de salarizare şi modificării  Schemei de încadrare pentru a.2023 începînd cu 01.02.2023

În conformitate cu Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă  pentru stabilirea treptelor de salarizare şi în baza Deciziei, Dispoziției de angajare în cîmpul muncii, se stabileşte sporul pentru vechimea în muncă, după cum urmează:

Nr d/o Numele,

prenumele

Funcția Valoarea de referință Clasa de salarizare Coeficientul de salarizare Treapta de salarizare Semnătura angajatului
11 x x 1900 66 3,89 II  
22x x 1900 57 3,23 III