D I S P O Z I Ţ I E nr.14 din 27 februarie 2023 Cu privire la acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

Având în vedere cererea depusă de către x, x la primăria com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar şi acordul x, conform contractului individual de muncă nr.x din x, conform art.112, 113 al Codului Muncii al RM, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar pentru perioada de muncă 01.02.2022-01.02.2023 x, x la primăria com.Chetrosu, cu durata de 28 de zile calendaristice, începând cu 01 martie 2023, pînă la 29 martie 2023 , inclusiv.
2.Pe perioada concediului x responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu se numeşte x.
3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.
4. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al
comunei Chetrosu Leonid ZALEVSCHI