D I S P O Z I Ţ I E     nr.13        din 24 februarie 2023     Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

În scopul organizării și desfășurării manifestării consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței la 2 martie, conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, conform prevederilor art.26  al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se alocă suma de  17 000 lei din alocaţiile bugetului la linia bugetară  ”Protecţia socială”,  conform anexei.

2.Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numerarului.

  1. Modificările sus-menţionate vor fi aprobate la şedinţa imediat următoare a Consiliului comunal Chetrosu
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                          Leonid ZALEVSCHI