D I S P O Z I Ţ I E   nr.11     din 15 februarie 2023 Cu privire la  instituirea Comisiei pentru predarea-primirea tehnicii multifuncționale, echipamentului de dezăpezire a drumurilor și întreținerea spațiilor verzi din com.Chetrosu

Dispoziţiile primarului

         Având în vedere necesitatea apărută, în scopul tehnicii multifuncționale, echipamentului de dezăpezire a drumurilor și întreținerea spațiilor verzi, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  Comisia  de  predare-primire a tehnicii multifuncționale, echipamentului de dezăpezire a drumurilor și întreținerea spațiilor verzi la “ÎM GC Chetrosu” în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   – Leonid Zalevschi – Primarul com.Chetrosu;

Membrii comisiei:         – Larisa Brailean – contabil-șef Primăria com.Chetrosu;

– Ludmila Groza- director interimar ÎM “GC Chetrosu”;

– Victor Cotorobai – tractorist ÎM “GC Chetrosu”;

– Valeriu Caramanuța – consilier.

2.Comisia nominalizată va asigura predarea-primirea bunurilor în baza documentelor şi a materialelor deţinute.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar al  

comunei   Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI