D I S P O Z I Ţ I E  nr.1 din 05 ianuarie 2023 Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.149  din 01.12.2022

Dispoziţiile primarului

         În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N:

  1. Se modifică şi se completează Dispoziţia primarului nr.149 din 01.12.2022 “Cu privire la acordarea concediului ordinar” după cum urmează:

–  se modifică în pct.1 al dispoziţiei, sintagma “25 decembrie” cu sintagma  “24 decembrie” și sintagma ,,25 zile” cu sintagma ,,24 zile”.

  1. Modificările parvenite conform prezentei dispoziţii vor fi în termen aduse la cunoştinţa:

–  persoanelor interesate;

–  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI