Anunț cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Anunturi Consultări publice Uncategorized

 

                                             Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 18 aprilie consultarea publică a proiectelor de decizie:

Cu privire la  abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.6/8 din 16.09.2022” și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” (conform Anexei).

– „Cu privire la  modificarea si completarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.5/5 din 09.08.2022 ”Cu privire la ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare și evacuarea deșeurilor menajere,, (conform Anexei).

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 5 mai 2023, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Galina Hadjiu, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Anexa 1

Cu privire la  abrogarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.6/8 din 16.09.2022 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” conform Anexei.

În legătură cu necesitatea apărută, conform provesului-verbal a Consiliului de administrație a ÎM GC Chetrosu nr.20/1 din 30.03.2023 și solicitarea ÎM GC Chetrosu nr.18/1 din 06.12.2022, în conformitate cu  Statutul ÎM ,,GC Chetrosu” aprobat prin Decizia consiliului comunal nr.1/5 din 13.03.2020, conform prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, avizul comisiei de specialitate, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

  1. Cu privire la abrogarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.6/8 din 16.09.2022 și ,,Aprobarea statelor de personal în redacție nouă a ÎM GC Chetrosu” .
  2. Se aprobă statele de personal în redacție nouă a ÎM,,Gospodăria Comunală Chetrosu” , conform tabelului anexat.
Nn/o Denumirea ocupaţiei conform CORM Nr.de unități Salariul minim garantat Cod CORM

006-21

Coeficient

de multiciplitate

Salariu MDL
1. Administrator al/administratoare a întreprinderii de stat (municipal) 1 salariul  mediu 112001  

2,9

11600
2. Contabil-şef/contabilă-șefă 1 salariul  mediu 121103 2,8 11200
3. Controlor/controloare în alte ramuri 2 4000 313904 1,3 5200/10400
4. Operator/Operatoare introducere

și prelucrare date

1 4000 413202 1,7 6800
5. Functionar/functionară in evidenta materialelor si bunurilor 0,5 4000 413102 1,7 3400
6. Lăcătuş la reţele de apeduct 1 4000 712625 1,7 6800
7. Lăcătuş la reţele de apeduct 1 4000 712625 1,7 6800
8. Lăcătuş la reţele de canalizare 1 4000 712626 1,7 6800
9. Tractorist/tractoristă 1,5 4000 834108 1,7 6800
10. Conducător/conducătoare auto 1 4000 832201 1,9 7600
11. Muncitor necalificat/muncitoare necalificată

la amenajarea localităţilor

1 4000 961305 1,9 7600
  1. Decizia consiliului comunal Chetrosu nr.6/8 din 16.09. 2022, se abrogă.
  2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului com.Chetrosu, L.Zalevschi.
  3. Executarea prezentei decizii se pune în seama administratorului interimar ÎM GC Chetrosu.
  4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de ________.

 

Anexa 2

Cu privire la  modificarea si completarea  deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.5/5 din 09.08.2022 ”Cu privire la ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare și evacuarea deșeurilor menajere,,

În legătură cu necesitatea apărută, conform provesului-verbal a Consiliului de administrație a ÎM GC Chetrosu nr.20/1 din 30.03.2023 și solicitarea ÎM GC Chetrosu nr.18/1 din 06.12.2022, în conformitate cu  Statutul ÎM ,,GC Chetrosu” aprobat prin Decizia consiliului comunal nr.1/5 din 13.03.2020, conform prevederilor Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, avizul comisiei de specialitate, se propune Consiliului comunal Chetrosu următorul proiect de decizie:

D E C I D E:

1.Se completează Deciziei nr. 5/5 din 09.08.2022”Cu privire la ajustarea tarifelor de prestarea serviciilor comunale : apă,canalizare și evacuarea deșeurilor  menajere ” după cum urmează:

– se modifica prin  completare pct.2 subpunctul “Serviciul public de alimentare cu apă potabilă”  si va avea continutul după cum urmează:

pentru persoane fizice – 12 lei/m3

pentru persoane juridice – 25 lei/m3

pentru instituții subordonate primăriei – 12 lei/m3

pentru gospodăriile care nu au contor de apă – 10 m3 de persoană/lună

– se modifica prin  completare pct.2 subpunctul “Alte servicii publice  prestate- anterioare”  si va avea continutul după cum urmează:

Montarea contorului – 100 lei

        Schimbarea robinetului – 40 lei

        Schimbarea filtrului – 40 lei

        Reconectarea la sistemul de apeduct(în cazul fraudării serviciilor) – 1500 lei

        Reconectarea în cazul deconectării – 400 lei

        Servicii de arat pentru populație  – 25 lei/ar

       Conectarea la apeduct – 400 lei

       Conectarea la sistemul de canalizare – 400 lei

Evacuarea deseurilor solide pentru agentii economici care nu sunt conectati la   apeductul ÎM GComunală Chetrosu – 400 lei lunar

Evacuarea deseurilor solide pentru agentii economici care sunt conectati la   apeductul         ÎM GComunală Chetrosu – 150 lei/m3

2.Tarifele aprobate în prezenta decizie vor intra în vigoare, începînd cu data de___________-.

3.Se atenționează administratorul interimar ÎM GC Chetrosu despre revizuirea și modificarea contractului de prestări servicii cu beneficiarii conectați la apeduct și canalizare și a asigura opțiuni diverse de achitare a serviciilor comunale.

4.Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama dnei Ludmila Groza, administratoare  interimară al ÎM GC Chetrosu și secretarului consiliului local  Galina Hadjiu care va asigura reflectarea pe panourile de informare a populației.

5.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului com.Chetrosu, Leonid Zalevschi