Anunț!

Anunturi Consultări publice

Primăria  com.Chetrosu rl.Anenii Noi, inițiază începând cu data de  16.02.2023

consultări publice pe marginea  proiectului  de  Decizie a Consiliului  local cu privire la  aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare

a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com. Chetrosu.

Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectului  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesitățiilor  asigurării unui mod sănătos de viață, în vederea motivării suplimentare a angajaților (aparatului) Primăriei com.Chetrosu.

Recomandările pe marginea proiectului  de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă  la  data  de 07.03.2023  pe  adresa  electronică:

consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com  

și la tel : 0265-32-137 – secretar

Proiectul  de decizie   este disponibil   la sediul  primăriei  com.Chetrosu rl.Anenii Noi și  pe  pagina WEB  oficială : www.comunachetrosu.md 

 Proiect de DECIZIE

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare

a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com. Chetrosu„

În scopul asigurării unui mod sănătos de viață, în vederea motivării suplimentare a angajaților (aparatului) Primăriei com.Chetrosu, având în vedere necesitatea reglementării procedurii de acordare a alocației individuale sub formă de hrană, sub forma tichetelor de masă electronice,  lunar, corespunzător zilelor efectiv lucrate în cadrul entității; în temeiul art. 3-5 din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă; pct. 72 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018; Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale; art. 14 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; avizul comisiei de specialitate pentru  economie, finanțe buget, juridică, se propune Consiliul comunal Chetrosu urmatorul proiect de decizie:

DECIDE:

 1. Se aprobă „Regulament privind modul de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com. Chetrosu” (Anexa la Prezenta decizie);
 2. Se acceptă acordarea tichetelor de masă angajaților primăriei com.Chetrosu în temeiul Regulamentului aprobat începând cu data de __________;
 3. Se stabilește mărimea alocației destinate acordării tichetelor de masă angajaților din cadrul primăriei com. Chetrosu în sumă de – 60 (-) lei pe zi pentru un angajat, corespunzător zilelor efectiv lucrate;
 4. Cheltuielile pentru punerea în aplicare a prezentei decizii vor fi acoperite din Soldul disponibil al mijloacelor bănești format la 01.01.2023;
 5. Primarul com. Chetrosu, în calitate de angajator, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii;
 6. Decizia dată intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al Actelor locale și poate fi supusă căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului Administrativ

Anexa

la decizia Consiliului

 1. ________ din _______2023

 

REGULAMENT

privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă

angajaților din cadrul Primăriei Chetrosu

 

Capitolul I

Dispoziții generale

 

 1. Prezentul Regulament reglementează modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul public din cadrul Primăriei com. Chetrosu.
 2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

tichet de masă – card de plată de tip electronic, emis de către operator în condițiile prevăzute de lege, acordat de către angajatorul salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

operator – persoană juridică care deține licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora;

angajator – Primăria com. Chetrosu în persoana primarului, care va acționa în temeiul legii și contractului de prestare a serviciilor cu operatorul;

unitate comercială/de alimentație publică – persoană juridică sau persoană fizică ce practică activitate de întreprinzător care prestează servicii de alimentație publică și/sau vinde produse alimentare și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile Legii cu privire la tichete de masă nr. 166/2017;

loc de muncă de bază – loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 8 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decât o dată pe lună;

zi lucrătoare – zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 8 ore;

valoare nominală deductibilă – valoarea stabilită în art. 4 din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, pentru care, în urma acordării tichetului de masă, angajatorului i se permite spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru acordarea tichetelor de masă, conform art. 24 alin. (191) din Codul fiscal nr. 1163/1997.

Capitolul II

Modul de acordare a tichetelor de masă de către angajator

 1. Primarul com. Chetrosu este în drept să acorde salariaților din cadrul aparatului primăriei, o alocație individuală de hrană sub formă de tichet de masă electronic.
 2. Primarul și secretarul Consiliului local beneficiază de alocație conform pct. 1, competența de acordare a căreia se deleagă primarului com. Chetrosu.
 3. Tichetele de masă electronice se acordă în baza dispoziției emise de Primarul com. Chetrosu în acest sens, cu menționarea beneficiarilor nominali, zilelor efectiv lucrate și valorii totale a tichetelor acordate.
 4. Angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă .
 5. Salariatul poate beneficia de tichete de masă doar de la locul de muncă de bază.
 6. Numărul maxim al tichetelor de masă de care să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractule.
 7. Valoarea maximă totală a tichetelor de masă, transferată pe cardul de plată al salariatului care desfășoară munca în schimburi, trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, până la unu întreg.
 8. În cazul încetării raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere până la ziua în care a fost concediat.
 9. În cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul acordă tichete de masă persoanei concediate în termen de 15 zile de la data încetării raportului de muncă pentru luna precedentă, precum și pentru luna curentă, dacă tichetele nu au fost acordate înainte de data încetării raporturilor de muncă.
 10. Angajatorul nu este în drept să ceară de la angajat cardul de plată pe care este transferată valoarea tichetului de masă în urma încetării raporturilor de muncă.
 11. Tichetul de masă este valabil timp de 6 luni de la transferul valorii nominale a acestuia pe cardul de plată al salariatului.
 12. Salariatul este obligat să prezinte angajatorului o declarație pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază după modelul stabilit de Ministerul Finanțelor (Anexa nr. 7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 95/2018).
 13. În cazul beneficierii de către salariat de tichete de masă la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective constituie venituri impozabile pentru salariat.
 14. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat prin prezentarea declarației pe propria răspundere angajatorului. Locul de muncă de bază în acest caz nu poate fi schimbat mai des decât o dată pe lună.
 15. Valoarea nominală a tichetelor de masă acordate pentru o zi lucrătoare va fi egală cu limita maximă stabilită a valorii nominale deductibile în scopuri fiscale, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.
 16. Angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații despre valoarea tichetelor acordate pe cardul de plată și data transferului acestora.
 17. Comenzile de achiziție de tichete de masă transmise operatorilor de către angajator, vor conține următoarea informație, numele salariaților cărora li se atribuie tichetele, numărul unic de identitate al cardului de plată corespunzător fiecărui salariat, valoarea nominală a tichetului de masă și valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat.
 18. Comenzile de achiziție de carduri de plată a tichetelor de masă transmise operatorilor de către angajator vor conține cel puțin numele și codul personal (IDNP) corespunzător fiecărui salariat beneficiar.

   

 

  Secretara Consiliului